Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээллийн ил тод байдалХүний нөөцийн ил тод байдалНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТНУУДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТНУУДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН
АЖИЛТНУУДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД

 

1 Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, ахлах нягтлан бодогч Үзэх
2 Үйлчилгээний тасгийн дарга, хяналт шалгалтын байцаагч Үзэх
3 Тэтгэврийн байцаагч Үзэх
4 Шимтгэл орлогын байцаагч Үзэх
5 Тэтгэмж, сайн дурын даатгалын байцаагч Үзэх
6 Мэдээллийн технологи, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх
7 Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагч Үзэх
8 Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч Үзэх
9 Сангийн нягтлан бодогч Үзэх