Танд туслах лавлах

70541289
НүүрАвилгын эсрэг үйл ажиллагааНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨЛӨГӨӨ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨЛӨГӨӨ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН
2022 ОНД  ГЭМТ ХЭРЭГ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2022.01.05

Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Ажил үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлт

Хугацаа Хүрэх түвшин Хариуцах ажилтан
1 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудыг ёс зүйн дүрмээ чанд мөрддөг байх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөн ажиллах дадал хэвшилтэй болгох зорилгоор “Ёс зүйн дүрмээ чанд сахия” сургалтыг дараах сэдвийн дор хийнэ. Үүнд:

-Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ

-Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ

-Төрийн албан хаагчийн үүрэг, хариуцлага

1- 4 улиралд Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнууд ёс зүйн дүрмээ чанд мөрддөг хэвшил дадалтай болно. Дотоод сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд бүх ажилтнууд оролцох
2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай хуулиар сургалт зохион байгуулна. 5-р сард Аймгийн цагдаагийн хэлтсийн холбогдох мэргэжилтэнг урьж сургалт хийнэ. Мэдээллийн технологи, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн А.Мягмаржамц
3 “Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр сургалт зохион байгуулж оролцогчдоос авлигын эсрэг хууль тогтоомж хэрэгжүүлэн ажиллахад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, хууль зүйн заалтыг тодруулсан асуултад  хариулт өгөх хэлбэрээр хууль сурталчлах, таниулах ажлыг зохион байгуулна. 3-р улиралд Хэлтсийн ажилтнуудыг бүрэн хамруулсан байна. Бүх ажилтанууд
4 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь, хариуцсан ажил үүргийн талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй байлгах Жилдээ Нийгмийн даатгалын хэлтсийн бүх ажилтаны ажил үүргийн хуваарийг нээлттэй байлгана. Бүх ажилтанууд
5 Албан хаагчдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх Жилдээ Хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн байх Үүрэг бүхий албан тушаалтнууд
6 Ажлын байранд томилогдох албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлыг урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-т хянуулсаны үндсэн дээр томилох Жилдээ ХАСУМ-ыг тухай бүр хянуулах Хэлтсийн дарга
7 Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайлан, үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад шалгалтын дүнг цахим хуудсандаа байршуулсан байх Жилдээ Цахим хуудсанд байршсан байна. МТ-ийн ажилтан
8 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа програм хангамжуудын нууц үгийг улирал тутамд сольж байх Улирал бүр Нууц үгүүдийг улирал тутамд сольж байна. МТ-ийн ажилтан

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:                            / А.МЯГМАРЖАМЦ /

                          ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН:                           / Г.ГҮРРАГЧАА/