Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээллийн ил тод байдалҮйл ажиллагааны ил тод байдалГОВСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГОВСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГОВСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нэг. Оршил (өмнөх үг)

Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 47-гийн 1, Төрийн албаны тухай хуулийн 35-ын 1-ийн 9-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулав. Төлөвлөгөөнд дараахь зүйлүүдийг багтаасан болно.

 1. Ойрын гурван жилд худалдан авах, нийлүүлэх бүтээгдэхүүн (ажил үйлчилгээ) болон өмчлөлийн стратеги зорилт
 2. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, гадаад дотоод орчны шинжилгээ, байгууллагын менежментийн асуудлууд
 3. Өмчлөлийн бусад зорилт
 4. Төсвийн жилд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэнд хүрэх үр дүн
 5. Санхүүгийн стандартын дагуу жилийн эцсийн тайлантай ижил үзүүлэлтээр боловсруулсан төсөв

Хоёр. Ерөнхий менежерийн мэдэгдэл

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь нийгмийн даатгалын талаархи Төрийн бодлого, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөх зорилтыг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын сангуудын орлогыг нэмэгдүүлэх, тэтгэвэр,тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгох үүрэг хүлээж тус хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий менежер миний бие НДЕГ-ын дарга болон аймгийн Засаг дарга бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллана. Энэхүү төлөвлөгөө нь Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаа болон үр дүнг нээлттэй ил тод , чанартай байлгах, ажил олгогч даатгуулагчдийн НДШ-ээс бүрдсэн НДСангуудын хөрөнгийг үр ашигтай зориулалтын дагуу зарцуулах төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар үр нөлөө шуурхай байдлыг хангахад чиглэгдэж байгаа юм. Төлөвлөгөөг хугацаагаар нь тоо, чанарын хувьд ханган биелүүлэхэд ерөнхий менежер үйл ажиллагаагаа бүрэн чиглүүлэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган гүйцэтгэлд нь тогтмол хяналт тавьж ажиллах болно.

Гурав. Стратегийн үндсэн зорилтууд

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь хууль тогтоомжоор тогтоосон үндсэн үүрэг зорилгоо хэрэгжүүлэх үүднээс үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө боловсруулж байна. Энэхүү төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдэхүүний ангилал болон өмчлөгчийн үйл ажиллагааны чиглэлээ хангах үүднээс дараах стратегийн үндсэн зорилтуудыг эн тэргүүнд тавьж ажиллана.

3.1 Алсын хараа:

НДХ-ийн алсын хараа нь: “НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИЙН ДАГУУ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВДАГ ДААТГУУЛАГЧИДЫН ЭРХ АШГИЙГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛСЭН,ТЭДНИЙ ИТГЭЛ НАЙДВАРЫГ ХҮЛЭЭСЭН НЭР ХҮНДТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХЫГ ЗОРЬЖ АЖИЛЛАХ” явдал мөн.

3.2. Эрхэм зорилго, эрхэмлэн дээдлэх зүйлс:

Иргэд даатгуулагчдад мэргэжлийн үйлчилгээг чанартай үзүүлэх, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөх замаар тэдний тэтгэвэр,тэтгэмж авах, хуульд заасан бусад эрхээ бүрэн эдлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Эрхэмлэн дээдлэх зүйлс:

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь дараахь эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийг байгууллагынхаа шинэ соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үзээд өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахын зэрэгцээ тэдгээрийг өөр хоорондоо болон бусадтай харилцан хуваалцах болно.

 • Хуулийг эрхэмлэн дээдлэх
 • Тэгш байдал шударга ёсны зарчим
 • Ил тод,нээлттэй байх зарчим
 • Ажлын болон түншлэлийн сайн харилцаа, итгэл, хүндэтгэл
 • Иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээ Удирдлагын манлайлал
 • Мэргэшсэн , тогтвортой төрийн алба, мэдлэг чадвартай төрийн албан хаагч
 • Хөгжил, дэвшил
 • Шинийг санаачлан, үргэлж сайжруулан шинийг туршин нэвтрүүлж байх
 • Төсвийн байгууллагын хөгжил, түүний үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөө ( бүтээмж, чанар )
 • Ажлын болон түншлэлийн сайн харилцаа, итгэл, хүндэтгэл
 • Иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээ Удирдлагын манлайлал
 • Мэргэшсэн , тогтвортой төрийн алба, мэдлэг чадвартай төрийн албан хаагч
 • Хөгжил, дэвшил
 • Шинийг санаачлан, үргэлж сайжруулан шинийг туршин нэвтрүүлж байх
 • Төсвийн байгууллагын хөгжил, түүний үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөө ( бүтээмж, чанар )

ХУУЛИЙГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь “ Монгол улсын төрийн жинхэнэ албан хаагч … Үндсэн хууль, бусад хуулийг чандлан баримталж ард түмнийхээ тусын тулд, иргэний ёсоор төрийн ашиг сонирхолд захирагдан ажиллана “ гэсэн Үндсэн хуулийн заалтыг чанд мөрдөн ажиллана.

ТЭГШ БАЙДАЛ, ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн…. төрийн үйл ажиллагааны “ Шударга ёс “, “ Тэгш байдлын “ болон “Хууль дээдлэх “ зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа чанд баримтлан ,төрийн албаны өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдлөг болгож, ажил олгогч болон даатгуулагчдад мэргэжлийн үйлчилгээг чанартай үзүүлэн ажиллах болно.

ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ БАЙХ ЗАРЧИМ

Төрийн байгууллагаас явуулж буй аливаа үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байх зарчимтай уялдуулан асуудлаа “ ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ” хамт олноороо шийдвэрлэж , сайн засаглалын нэгэн чухал шалгуур үзүүлэлт нь “ Ил тод байх “ гэж үзвээс НДХнь хамтын удирдлагын зарчмаар ажиллах байгууллага тул “ Ил тод,нээлттэй байх” зарчмыг шийдвэр боловсруулан гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа хэлбэрэлтгүй даган мөрдөж байх явдал.

АЖЛЫН БОЛОН ТҮНШЛЭЛИЙН САЙН ХАРИЛЦАА, ИТГЭЛ ХҮНДЭТГЭЛ

НДХ-ийн үйл ажиллагааны хүрээ жилээс жилд өргөжиж буй тул өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллага,төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага,иргэдтэй ажлын болон түншлэлийн сайн харилцаа тогтоож, өөрийн үйл ажиллагаагаар тэдний итгэл хүндэтгэлийг хүлээж ажиллах явдал тус хэлтсийн өмнө чухал зорилт болон тавигдаж байна.

ИРГЭДЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн албаны тухай хуулийн \ 3-н 1\ “ Төрийн албаны мөн чанар нь ард түмэндээ үйлчлэх…-д оршино “ гэсэн заалт, мөн хуулиар \ 4 –н2.3\ төрийн алба нь “ард түмэнд үйлчлэх” зарчмыг баримтлахаар заасны дагуу НДХ нь даатгуулагчдын хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн үйлчилгээг улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх замаар тэдгээрийн сэтгэл ханамжтай байдлыг цаг ямагт дээшлүүлэх явдал нь тус хэлтсийн нэн хариуцлагатай эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн нэг мөн.

УДИРДЛАГЫН МАНАЛАЙЛАЛ

НДХ-ийн алсын хараа,стратегийн нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь “ Төрийн захиргаа, төрийн албаны өндөр ур чадвар бүхий идэвхтэй, санаачлагатай менежерүүд – манлайлагчид” байж байгууллага дэвшүүлсэн зорилтоо хэрэгжүүлнэ гэж үзэж удирдах ажилтны манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой ач холбогдол өгч, хүчтэй авхаалжтай, шинийг санаачлагч, бүтээлч удирдлагыг бүх талаар дэмжиж маналайлагч менежер байх

МЭРГЭШСЭН ТӨРИЙН АЛБА, МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ

Төрийн албаны тухай хуулиар төрийн албанд “ Төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой байх “ зарчмыг тогтоосон бөгөөд уг зарчмын хүрээнд мөн хуулиар төрийн жинхэнэ албан хаагчийн “ албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх шаардлагад нийцүүлэн, мэргэжлээ дээшлүүлэх” гэсэн нийтлэг үүргийг хуульчлан тогтоосон. Иймээс НДХ нь мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бүрдүүлэх, төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой ач холбогдол өгөх болно.

ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ

НДХ нь өөрийн алсын хараагаараа чиг баримжаагаа авч, үргэлж сайжруулах шинийг эрэлхийх,байгууллагын хөгжил, нэн ялангуяа хүний нөөцийн хөгжлийг нэн чухал эрхэмлэн дээдлэх зүйлс гэж үзнэ. Байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжил нь төрийн захиргаа, төрийн албаны үйл ажиллагааны чадавхи, үр ашиг / бүтээмж /,/ үр нөлөө / чанар / – ийн дээшлэлтээр илэрнэ.

3.3 Орчны шинжилгээ

3.3.1.Даатгуулагчдийн талаар хийсэн шинжилгээ

3.2 SWOT шинжилгээ

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь даатгуулагчдийнхаа хүрээ заагийг үнэн зөв тодорхойлох нь орчны шинжилгээний нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бөгөөд энэ нь тус хэлтсийн стратегийн зорилтыг зөв томъёолох нөхцлийг бүрдүүлэх болно.

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг сонирхож буй үндсэн хэрэглэгчдийн болон түншлэгчийн байдалд судалгаа хийж, дор дурдсан хэрэглэгчдийг тогтоов.

Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйлчилгээний дотоод орчны “ давуу тал “, “сул тал” , гадаад орчны “боломж” , “аюул занал” –д үнэлгээ өгөх замаар тус хэлтсийн “Өнөөгийн дүр төрх”-ийг дор дурдсан байдлаар тодорхойлж байна.

Давуу тал :

– Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн
– Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг
– Дотоод , сүлжээнд холбогдсон
– Програм хангамж сайн
– Боломжийн хэмжээнд техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан
– Дотоод хяналтын тогтолцоотой болж байгаа
– Архив, албан хэргийн хөтлөлтийг стандартад хүргэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа
– Ажиллагсадын нийгмийн асуудлыг шат дараатай шийдвэрлэх бодлого барьдаг

Сул тал :

– Техник, тоног төхөөрөмжийн зарим нь хүчин чадал муутай
– Гадаадын ижил төстэй байгууллагуудтай харилцаа холбоо муу
– Мэргэшүүлэх сургалт сул
– Үр дүнд чиглэсэн гүйцэтгэлийн шинжилгээ хийх туршлага дутмаг
– Ажлын байр ажиллагсадын ая тухтай ажиллах тааламжтай нөхцөл бүрдээгүй
– Ажлын байрны материалын нөөц хэрэгсэл дуталдалтай | ширээ сандал машин г.м|
– Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дутмаг байдгаас НД-д бүрэн хамрагддаггүй

Боломж:

– Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийгмийн хамгаалалын үйлчилгээний чанар,хүртээмжийг дээшлүүлж,төрөл хэлбэрийг оновчтой болгохтой холбогдсон заалтууд тусгагдсан
– НД –ын тухай багц хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж, хууль эрх зүйн орчин улам боловсронгуй болсон – Салбарын хэмжээнд урт хугацааны баримт бичигтэй болсон – Нийгмийн салбарын санхүүжилт цаг хугацаандаа хийгддэг болсон
– Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж буй нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжил хөтөлбөр төсөл хэрэгжиж байна
– Мэдээлэл хүртээх, түгээх нөхцөл сайн

Аюул занал:

– Мэргэшсэн боловсон хүчний олдоц муу
– Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дутмаг даатгалын мөн чанарыг дутуу ойлгодогоос байгууллагын нэр хүндэд муугаар нөлөөлж байгаа
– Ажил олгогчидийн хариуцлагыг өндөржүүлээгүйгээс иргэд хохирч байгаа

3.4. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн стратеги зорилт, хүрэх үр дүн

Нийгмийн датгалын хэлтэс нь 2009-2012 онд дараахь үр дүнд хүрэх стратегийн зорилт дэвшүүлж байна.

Стратеги зорилт 1:

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийг суртчилан танилцуулах,хэрэгжилтийг хангуулах

Стратеги зорилт 2:

Нийгмийн даатгалд хамрагсадын хүрээг өргөтгөж,сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх Стратеги зорилт

3: Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд тавих хяналтыг тогтмолжуулж , даатгуулагчдад хуульд заасан эрхийг эдлэх нөхцлийг бүрдүүлэх

Стратеги зорилт 4:

Ажил олгогч,даатгуулагч нарт мэргэжлийн үйлчилгээг чанартай хүргэх

Стратеги зорилт 5:

Хүний нөөц, удирдлагын маналайлал,дотоод ажил үйлчилгээг хангах.

3.5. Эн тэргүүнд худалдан авах нийлүүлэх бүтээгдэхүүний ангилал

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь дээр дурьдсан стратеги зорилтоо хэрэгжүүлж үр дүнд хүрэхийн тулд төсвийн жилийн хугацаанд УНДЕГ-ын дарга болон аймгийн Засаг даргад дараахь бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ.

Үүнд: Бүтээгдхүүний анги 1: Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийг аймгийн хэмжээнд суртчилан танилцуулж,нийгмийн хамгаалалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллана.

Бүтээгдхүүн 1.1: Ажил олгогч болон иргэдэд хуулийг тайлбарлан таниулж, ач холбогдолыг ойлгуулах
Бүтээгдхүүн 1.2 Ажлын байр шинээр бий болгож буй аж ахуйн нэгжүүдийг болон ажилгүй иргэд хамтран жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо байгуулан ажлын байр бий болгох явдлыг дэмжиж, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
Бүтээгдхүүн 1.3: Ажил эрхлээгүй иргэд, ялангуяа залуучуудад хуулийн зөвлөгөө өгөх ,сургалт явуулах
Бүтээгдхүүн 1.4: Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах замаар сургалт явуулах Бүтээгдхүүн 1.5: Ажил олгогчийг урамшуулах үйл ажиллагаа
Бүтээгдхүүн 1.6 Нийгмийн хамгаалалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааг бэхжүүлж, мэдээллийн орчин, техник, тоног төхөөрөмжинд тулгуурласан цахим мэдээлэлийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох
Бүтээгдэхүүн 1.7 Нийгмийн хамгаалалын асуудлаар адил чиг үүрэг хүлээсэн бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах
Бүтээгдэхүүн 1.8 Нийгмийн хамгаалалын салбарын хүрээнд хэрэгжиж байгаа урт болон дунд хугацааны баримт бичиг, хөтөлбөрүүдийг судлан хэлтсийн ажлын хүрээнд холбогдох ажлуудыг хэрэгжүүлэх,

Бүтээгдхүүн анги-2: Төрөөс явуулж буй нийгмийн хамгаалалын бодлогыг хэрэгжүүлж, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх

Бүтээгдхүүн 2.1: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг НД-д бүрэн хамруулах
Бүтээгдхүүн 2.2: Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх замаар албан бус салбарт ажиллаж байгаа малчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулах Бүтээгдхүүн 2.3: 1960 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хойш төрсөн даатгуулагчидийн нэрийн дансны мэдээлэлийг цахим хэлбэрээр гаргаж өгөх, орлогыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангах
Бүтээгдхүүн 2.4: Их дээд сургууль,коллеж,мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн өдрийн ангид суралцагсадын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлвөл зохих шимтгэлийн хэмжээгээр тооцож ,төвлөрүүлэх
Бүтээгдхүүн 2.5: МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2009-2012 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгагдасны дагуу малчин бүрийг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах
Бүтээгдхүүн 2.6: Өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагууд,Төрийн бус олон нийтийн байгууллагатай сайн түншлэлийн харилцаатай ажиллах

Бүтээгдэхүүн анги 3: Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогыг цаг хугацаанд нь бүрэн бүрдүүлж, зориулалтын дагуу зарцуулж гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллана.

Бүтээгдхүүн 3.1 Ажил олгогчидийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд нь төвлөрсөн дансанд төвлөрүүлэх
Бүтээгдхүүн 3.2 Харилцагч банкуудтай хамтарч ажиллах
Бүтээгдэхүүн 3.3 Ажил олгогч байгууллагуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг сар бүр тогтмол авч өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бүтээгдхүүн 3.4 Ажил олгогчидын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг үндэслэн даатгуулагчидийн нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг тухай бүр баталгаажуулж өгөх
Бүтээгдхүүн 3.5 Сайн дурын даатгалд даатгуулагчидийн хамрах хүрээг өргөтгөж,гэрээний биелэлтийг хангуулах
Бүтээгдхүүн 3.6 Нийгмийн даатгалын сангуудын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах
Бүтээгдэхүүн 3.7 Нийгмийн даатгалын төвлөрсөн данснаас сангуудын дансанд сар бүр төлөвлөгөөний дагуу хуваарилалт хийж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах
Бүтээгдхүүн 3.8 Бүх төрлийнтэтгэвэр,тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь бүрэн олгох

Бүтээгдхүүн анги 4: Даатгуулагч нарыг нийгмийн шинжтэй эрсдэлээс хамгаалах,хүний хөгжлийг дэмжих замаар нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, даатгуулагчдад үзүүлэх мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний тоо, чанарыг нэмэгдүүлнэ.

Бүтээгдхүүн 4.1 Тэтгэврийн даатгалын сангаас: -Өндөр насны тэтгэвэр -Тахир дутуугийн тэтгэвэр – Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.2
Тэтгэмжийн даатгалын сангаас:
-Хөдөлмөрийн чадвар түр алдасны тэтгэмж
– Жирэмсэний,амаржсаны тэтгэмж
– Оршуулгын тэтгэмжийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.3. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас:
– Тахир дутуугийн тэтгэвэр
– Тэжээгчээ алдасны тэтгэвэр
– Хөдөлмөрийн чадвар түр алдасны тэтгэмж
– Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр
– ҮОМШӨ ний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
– ҮОМШӨ-ний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийг сувилах сувилалын газрын даатгуулагчийг сувилахад ноогдох туламж үйлчилгээний хувьсах зардал зэргийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас
– Ажилгүйдлийн тэтгэмж
– Сургалтын зардалыг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдэхүүн 4.5 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас
-Эмнэлгийн тусламж,үйлчилгээний зардал
– Эмийн үнийн хөнгөлөлтийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.6 Нийгмийн даатгалын хууль,заавар журмыг суртчилан,танилцуулах
Бүтээгдхүүн 4.7 Даатгуулагчийн нэрийн дансны үлдэгдлийг цахим хэлбэрээр харах,мэдээлийг даатгуулагчид өгөх боломжийг бүрдүүлэх
Бүтээгдхүүн 4.8 Даатгуулагчдийн талаархи мэдээллийг мэдээлэлийн баазад үнэн зөв бүртгэх, алдаатай мэдээлэлийг засаж залруулах
Бүтээгдхүүн 4.9 Харилцагч эмнэлэг,эмийн сангуудын мэдээллийг файлаар бүрэн авдаг болох
Бүтээгдхүүн 4.10 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг тогтмол хийж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих
Бүтээгдхүүн 4.10 Харилцагч банкуудтай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцдог болох
Бүтээгдхүүн 4.11 Аймгийн хэмжээний төрөөс хариуцдаг даатгуулагчидийн мэдээлэлийг тухай бүр мэдээлэлийн баазад бүрэн оруулж байх
Бүтээгдхүүн анги 5: Байгууллагын удирдлагын болон төрийн албан хаагчийн маналайлалыг дээшлүүлж , дотоод ажил үйлчилгээг сайжруулах
Бүтээгдхүүн 5.1 Ажилтнуудын ур чадварыг байгууллагын хүсэн хүлээсэн хэрэгцээнд нийцүүлэн ажиллах
Бүтээгдхүүн 5.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний зорилго,зорилттой уялдуулан маналайлах ур чадвар, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх
Бүтээгдхүүн 5.3 Төрийн алба,төрийн албан хаагчтай холбоотой стандартыг мөрдөж,төрийн албан хаагчийн ёсзүйн хэм хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу чанд сахих
Бүтээгдхүүн 5.4 УНДЕГ,аймаг болон хэлтсээс зохион байгуулж буй сургалтанд бүрэн хамрагдах
Бүтээгдхүүн 5.5 Ажлын байранд дээр тасралтгүй суралцаж,ажилтан бүр 14 хоногт мэдээллийн цагийн хариуцан явуулах
Бүтээгдхүүн 5.6 Ажилтан бүр дотоод сүлжээн дээр ажиллаж,мэдээ мэдээллийг цахим хэлбэрээр дамжуулж сурах чадварыг эзэмших
Бүтээгдхүүн 5.7 Даатгуулагчидын өгөгдлийн санг 7 хоног бүр нөөц дискэнд архивлан хадгалах
Бүтээгдхүүн 5.8 Байгууллагын сервер компьютерийн нууцлал,аюулгүй байдлыг ханган ажиллах
Бүтээгдхүүн 5.9 Ажилтан бүр төрийн ажлын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах үүднээс сэлгэн ажиллах чадвартай байх
Бүтээгдхүүн 5.10 Тайлан судалгаа тоо мэдээллийг тухай бүр гарган холбогдох газарт хүргүүлэх.
Бүтээгдхүүн 5.11Холбогдох хууль тогтоомж,заавар журмыг суртчилах ажлыг зохион байгуулах
Бүтээгдхүүн 5.12 Байгууллагын болон даатгуулагчидийн тайлан, иргэдийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлэн хяналттай ажиллах, архивын нэгж бүрдүүлэх
Бүтээгдхүүн 5.13 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлүүлэх, мэдээ гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх.
Бүтээгдхүүн 5.14 Ирсэн явсан бичгийн бүртгэлийг хөтлөн явуулах, архивийн нэгж болгох. Бүтээгдхүүн 5.15 Байгууллагын гадаад, дотоод тохижилт, цэвэрлэгээнд санаачлагатай ажиллах
Бүтээгдхүүн анги 6: Нийгмийн даатгалын байгууллагын мөнгөн болон биет хөрөнгийг зохистой ашиглаж, санхүүгийн үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулах
Бүтээгдхүүн 6.1: Мөнгөн хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглах
Бүтээгдхүүн 6.2: Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах
Бүтээгдхүүн 6.3 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны төсвийн төслийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв хийж,холбогдох байгууллагад хүргүүлэх
Бүтээгдхүүн 6.4 Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр буюу үйл ажиллагааны зардлын төсвийн хөрөнгөөр зээлийн баталгаа гаргахгүй байх .
Бүтээгдхүүн-6.5 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны сар,улирал,жилийн мэдээ тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,холбогдох газарт нь хүргүүлж байх
Бүтээгдхүүн 6.6 Харилцагч банкуудтай хамтран ажиллаж,гэрээний биелэлтийг хангуулах
Бүтээгдхүүн 6.7 Байцаагч нар үнэт цаасны тооцоог байгууллагын санхүүтэй тухай бүр хийж үнийг дансанд төвлөрүүлж байх Бүтээгдхүүн 6.8 биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглаж, шаардлагагүй тоног төхөөрөмж эд хогшил худалдан авахгүй байх
Бүтээгдхүүн 6.9 Эд хогшил тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, хариуцсан эд хогшилын бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцах

3.6. Стратегийн зорилт, бүтээгдэхүүний анги ба бүтээгдэхүүний хоорондын уялдаа

Стратеги зорилт 1-ийг ханган биелүүлэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн

Бүтээгдхүүн 1.1: Ажил олгогч болон иргэдэд хуулийг тайлбарлан таниулж, ач холбогдолыг ойлгуулах
Бүтээгдхүүн 1.3: Ажил эрхлээгүй иргэд, ялангуяа залуучуудад хуулийн зөвлөгөө өгөх ,сургалт явуулах
Бүтээгдхүүн 1.4: Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах замаар сургалт явуулах
Бүтээгдхүүн 1.5: Ажил олгогчийг урамшуулах үйл ажиллагаа
Бүтээгдхүүн 1.6 Нийгмийн хамгаалалын талаархи төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааг бэхжүүлж, мэдээллийн орчин, техник, тоног төхөөрөмжинд тулгуурласан цахим мэдээлэлийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох
Бүтээгдэхүүн 1.7 Нийгмийн хамгаалалын асуудлаар адил чиг үүрэг хүлээсэн бусад байгууллагуудтай хамтарч ажиллах
Бүтээгдэхүүн 1.8 Нийгмийн хамгаалалын салбарын хүрээнд хэрэгжиж байгаа урт болон дунд хугацааны баримт бичиг, хөтөлбөрүүдийг судлан хэлтсийн ажлын хүрээнд холбогдох ажлуудыг хэрэгжүүлэх

Стратеги зорилт-2 –ийг хангахад чиглэсэн бүтээгдэхүүн

Бүтээгдхүүн 2.1: Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг НД-д бүрэн хамруулах
Бүтээгдхүүн 2.2: Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх замаар албан бус салбарт ажиллаж байгаа малчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулах Бүтээгдхүүн 2.3: 1960 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хойш төрсөн даатгуулагчдын нэрийн дансны мэдээллийг цахим хэлбэрээр гаргаж өгөх, орлогыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангах
Бүтээгдхүүн 2.4: Их дээд сургууль,коллеж,мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн өдрийн ангид суралцагсадын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлвөл зохих шимтгэлийн хэмжээгээр тооцож ,төвлөрүүлэх
Бүтээгдхүүн 2.5: МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2009-2012 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт тусгагдасны дагуу малчин бүрийг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах
Бүтээгдхүүн 2.6: Өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагууд,Төрийн бус олон нийтийн байгууллагатай сайн түншлэлийн харилцаатай ажиллах

Стратеги зорилт-3-ийг хангахад чиглэсэн бүтээгдэхүүн

Бүтээгдхүүн 3.1 Ажил олгогчидийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд нь төвлөрсөн дансанд төвлөрүүлэх
Бүтээгдхүүн 3.2 Харилцагч банкуудтай хамтарч ажиллах
Бүтээгдэхүүн 3.3 Ажил олгогч байгууллагуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг сар бүр тогтмол авч өр авлага үүсгэхгүй ажиллах
Бүтээгдхүүн 3.4 Ажил олгогчидын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг үндэслэн даатгуулагчидийн нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг тухай бүр баталгаажуулж өгөх
Бүтээгдхүүн 3.5 Сайн дурын даатгалд даатгуулагчидийн хамрах хүрээг өргөтгөж,гэрээний биелэлтийг хангуулах
Бүтээгдхүүн 3.6 Нийгмийн даатгалын сангуудын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах
Бүтээгдэхүүн 3.7 Нийгмийн даатгалын төвлөрсөн данснаас сангуудын дансанд сар бүр төлөвлөгөөний дагуу хуваарилалт хийж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах
Бүтээгдхүүн 3.8 Бүх төрлийнтэтгэвэр,тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь бүрэн олгох

Стратеги зорилт- 4 –ийг хангахад чиглэсэн бүтээгдхүүн

Бүтээгдхүүн 1.2 Ажлын байр шинээр бий болгож буй аж ахуйн нэгжүүдийг болон ажилгүй иргэд хамтран жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо байгуулан ажлын байр бий болгох явдлыг дэмжиж, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
Бүтээгдхүүн 4.1 Тэтгэврийн даатгалын сангаас:
-Өндөр насны тэтгэвэр
-Тахир дутуугийн тэтгэвэр
– Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.2 Тэтгэмжийн даатгалын сангаас:
-Хөдөлмөрийн чадвар түр алдасны тэтгэмж
– Жирэмсэний,амаржсаны тэтгэмж
-Оршуулгын тэтгэмжийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.3. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас:
– Тахир дутуугийн тэтгэвэр
– Тэжээгчээ алдасны тэтгэвэр
– Хөдөлмөрийн чадвар түр алдасны тэтгэмж
– Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр
– ҮОМШӨ ний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
– ҮОМШӨ-ний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийг сувилах сувилалын газрын даатгуулагчийг сувилахад ноогдох туламж үйлчилгээний хувьсах зардал зэргийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас
– Ажилгүйдлийн тэтгэмж
– Сургалтын зардалыг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдэхүүн 4.5 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас
-Эмнэлгийн тусламж,үйлчилгээний зардал
– Эмийн үнийн хөнгөлөлтийг хуулийн дагуу цаг хугацаанд нь олгох
Бүтээгдхүүн 4.6 Нийгмийн даатгалын хууль,заавар журмыг суртчилан,танилцуулах Бүтээгдхүүн 4.7 Даатгуулагчийн нэрийн дансны үлдэгдлийг цахим хэлбэрээр харах,мэдээлийг даатгуулагчид өгөх боломжийг бүрдүүлэх
Бүтээгдхүүн 4.8 Даатгуулагчдийн талаархи мэдээллийг мэдээлэлийн баазад үнэн зөв бүртгэх, алдаатай мэдээлэлийг засаж залруулах
Бүтээгдхүүн 4.9 Харилцагч эмнэлэг,эмийн сангуудын мэдээллийг файлаар бүрэн авдаг болох
Бүтээгдхүүн 4.10 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг тогтмол хийж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих
Бүтээгдхүүн 4.10 Харилцагч банкуудтай цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцдог болох Бүтээгдхүүн 4.11 Аймгийн хэмжээний төрөөс хариуцдаг даатгуулагчдын мэдээллийг тухай бүр мэдээллийн баазад бүрэн оруулж байх

Стратеги зорилт- 5-ийг хангахад чиглэсэн бүтээгдхүүн

Бүтээгдхүүн 5.1 Ажилтнуудын ур чадварыг байгууллагын хүсэн хүлээсэн хэрэгцээнд нийцүүлэн ажиллах
Бүтээгдхүүн 5.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөний зорилго,зорилттой уялдуулан маналайлах ур чадвар, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх
Бүтээгдхүүн 5.3 Төрийн алба,төрийн албан хаагчтай холбоотой стандартыг мөрдөж,төрийн албан хаагчийн ёсзүйн хэм хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу чанд сахих
Бүтээгдхүүн 5.4 УНДЕГ,аймаг болон хэлтсээс зохион байгуулж буй сургалтанд бүрэн хамрагдах
Бүтээгдхүүн 5.5 Ажлын байранд дээр тасралтгүй суралцаж,ажилтан бүр 14 хоногт мэдээллийн цагийн хариуцан явуулах
Бүтээгдхүүн 5.6 Ажилтан бүр дотоод сүлжээн дээр ажиллаж,мэдээ мэдээллийг цахим хэлбэрээр дамжуулж сурах чадварыг эзэмших
Бүтээгдхүүн 5.7 Даатгуулагчдын өгөгдлийн санг 7 хоног бүр нөөц дискэнд архивлан хадгалах
Бүтээгдхүүн 5.8 Байгууллагын сервер компьютерийн нууцлал,аюулгүй байдлыг ханган ажиллах
Бүтээгдхүүн 5.9 Ажилтан бүр төрийн ажлын тасралтгүй байдлыг ханган ажиллах үүднээс сэлгэн ажиллах чадвартай байх
Бүтээгдхүүн 5.10 Тайлан судалгаа тоо мэдээллийг тухай бүр гарган холбогдох газарт хүргүүлэх.
Бүтээгдхүүн 5.11 Холбогдох хууль тогтоомж, заавар журмыг суртчилах ажлыг зохион байгуулах
Бүтээгдхүүн 5.12 Байгууллагын болон даатгуулагчидын тайлан, иргэдийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлэн хяналттай ажиллах, архивын нэгж бүрдүүлэх
Бүтээгдхүүн 6.1 Төсвийн байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох заавар, журмыг чанд сахин биелүүлэх
Бүтээгдхүүн 6.2 Мөнгөн хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглах
Бүтээгдхүүн 6.3 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах
Бүтээгдхүүн 6.4 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны төсвийн төслийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв хийж,холбогдох байгууллагад хүргүүлэх
Бүтээгдхүүн 6.5 Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр буюу үйл ажиллагааны зардлын төсвийн хөрөнгөөр зээлийн баталгаа гаргахгүй байх .
Бүтээгдхүүн 6.6 Нийгмийн даатгалын сангийн болон үйл ажиллагааны сар, улирал, жилийн мэдээ тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,холбогдох газарт нь хүргүүлж байх
Бүтээгдхүүн 6.7 Харилцагч банкуудтай хамтран ажиллаж, гэрээний биелэлтийг хангуулах
Бүтээгдхүүн 6.8 Байцаагч нар үнэт цаасны тооцоог байгууллагын санхүүтэй тухай бүр хийж үнийг дансанд төвлөрүүлж байх
Бүтээгдхүүн 6.9 Биет хөрөнгийн нөөцийг зохистой ашиглаж, шаардлагагүй тоног төхөөрөмж эд хогшил худалдан авахгүй байх
Бүтээгдхүүн 6.10 Эд хогшил тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, хариуцсан эд хогшилын бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцах