Танд туслах лавлах

70541289
НүүрХууль эрх зүй

Хууль эрх зүй

НүүрХууль эрх зүй
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Журам батлах тухай 2014.05.28 №17
Журам шинэчлэн батлах тухай 2015-11-18 №21
Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай 2015-12-18 №23
Хорт хавдрын зарим тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2016.03.25 №05
Жагсаалт, журам батлах тухай 2016.03.25 №07
Жагсаалт батлах тухай /ЭМД-ын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ/ 2016.03.25 №08
Жагсаалт батлах тухай /ЭМД-ын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ/
Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртөгийн жин, журам батлах тухай 2016.05.17 №19
Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай №16
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны эхний (гарааны) үлдэгдэл тооцоход баримтлах шимтгэлийн хувь хэмжээ, цалин хөлсний дундаж индекс (итгэлцүүр)-ийг шинэчлэн батлах тухай 2010.02.25 №02
Элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээний зардлын даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн №09
Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам батлах тухай 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний 11 дүгээр тогтоол
Журам шинэчлэн батлах тухай 2009.04.04 №131
Журам батлах тухай 2010.05.31 №163
Журам шинэчлэн батлах тухай 2009.04.08 №136
Журам батлах тухай 2011.10.19 №272
Журам батлах тухай 2011.10.19 №273
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах чиглэл
Журам батлах тухай 2012.12.05 №А/367
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2014-04-15 №1/567
Чиглэл хүргүүлэх тухай 2014-04-29 №1/615/
Журмын хэрэгжилтийг хангах тухай 2014-09-22 №А/124
Журам батлах тухай 2014.11.14 А/148
Нийгмийн даатгалын инфограф загвар батлах тухай 2014.11.10 А/143
Журам шинэчлэн батлах тухай 2015-12-30 №А/203
Тэтгэвэр нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2016-05-31 №1/1029
Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2008-07-17/
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2006-06-02/
Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам батлах тухай /2005-05-05/
Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун,хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай /2004-05-03/